អំពីប្រព័ន្ធពលករជំនាញ

* "ពលករជំនាញ" មាន2ប្រភេទគឺ “កម្រិត1” និង “កម្រិត2” ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងពន្យល់អំពី “កម្រិត1” ដែលមនុស្សភាគច្រើនត្រូវលក្ខខណ្ឌ។

ទិដ្ឋាការ(វីសា)និង "លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ"

ជនបរទេសដែលមានបំណងចូលប្រទេសជប៉ុន ជាគោលការណ៍ចាំបាច់ត្រូវទទួលបាន "វីសា" ដែលចេញដោយស្ថានទូតជប៉ុន(ស្ថាប័នក្រសួងការបរទេស)នៅបរទេស ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែមានវីសាគឺអាចចូលប្រទេសជប៉ុនបាននោះឡើយ។ ពេលអ្នកមកដល់ប្រទេសជប៉ុន អ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យចាំបាច់ដើម្បីទទួលបាន “លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ” ទៅតាមសកម្មភាពដែលចង់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងយុត្តិធម៌នៅឯព្រលានយន្តហោះជាដើម។ ហេតុនេះ “វីសា” និង “លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ” គឺជាបែបបទផ្សេងគ្នាដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃស្ថាប័នផ្សេងគ្នា។ ពលករជំនាញដែលណែនាំនៅលើទំព័រនេះ គឺជាប្រភេទមួយនៃ “លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ” ដែលត្រូវបានបង្កើតថ្មី។

លក្ខណៈពិសេសនៃពលករជំនាញ

អ្នកដែលអាចធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាពលករជំនាញ ចាំបាច់ត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅនិងមានសុខភាពល្អ ហើយពិសេសត្រូវមានជំនាញនិងសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការងារបានភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជាដើមទេ។ ជំនាញនិងសមត្ថភាពភាសាជប៉ុននឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការប្រឡងដែលមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយភាគីជប៉ុន។ ម្យ៉ាងទៀត ជាគោលការណ៍គឺមិនអាចមកជាមួយគ្រួសារបានទេ ហើយរយៈពេលដែលអាចធ្វើការបានគឺមានកំណត់សរុបត្រឹម5ឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត ភាពខុសគ្នាដ៏ធំទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបាន គឺមានប្រព័ន្ធដែលអ្នកអាចទទួលបានជំនួយគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីនិយោជកផ្នែកការរស់នៅនិងការងារចាប់តាំងពីពេលមកដល់ប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសអ្នកវិញ។
គួរបញ្ជាក់ថាមានប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលហៅថា "កម្មសិក្សាជំនាញ(Technical Intern Training)" ដែលមានគោលបំណងចូលរួមចំណែកជាអន្តរជាតិតាមរយៈឲ្យកម្មសិក្សាការីចែករំលែកបច្ចេកទេសផ្សេងៗរបស់ជប៉ុនដែលខ្លួនបានទទួលក្នុងកម្មសិក្សានៅទីតាំងការងារ នៅក្នុងប្រទេសកំណើតបន្ទាប់ពីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍។ អ្នកដែលបញ្ចប់កម្មសិក្សាដោយលទ្ធផលល្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ អាចប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅទៅជាពលកម្មជំនាញជាក់លាក់ក្នុងវិស័យតែមួយបានដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងជំនាញឬប្រឡងសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន។

ពលករជំនាញកម្រិត1

លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅសម្រាប់ជនបរទេសដែលបម្រើការងារដែលទាមទារជំនាញដែលត្រូវការចំណេះដឹងឬបទពិសោធន៍ក្នុងកម្រិតគួរសមនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាក់លាក់

រយៈពេលនៃការស្នាក់នៅ 1ឆ្នាំ ដោយពន្យាររាល់6ខែឬ4ខែ សរុបរហូតដល់យូរបំផុត5ឆ្នាំ
កម្រិតជំនាញ ពិនិត្យដោយការប្រឡងជាដើម(ចំពោះជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត2 គឺត្រូវបានលើកលែងការប្រឡងជាដើម)
កម្រិតសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន ពិនិត្យសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅនិងការងារដោយការប្រឡងជាដើម(ចំពោះជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត2 គឺត្រូវបានលើកលែងការប្រឡងជាដើម)
ការនាំគ្រួសារមកជាមួយ ជាទូទៅមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត

គោលដៅនៃការគាំទ្រដោយស្ថាប័នគាំទ្រដែលចុះបញ្ជីឬស្ថាប័នទទួលយក

* ពលករជំនាញកម្រិត2 គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅសម្រាប់ជនបរទេសដែលបម្រើការងារដែលទាមទារជំនាញដែលមានភាពស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាក់លាក់។

ការងារដែលអាចធ្វើក្នុងនាមជាពលករជំនាញ
ការងារជាក់លាក់ដែលអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាពលករជំនាញគឺមានដូចខាងក្រោមទៅតាមវិស័យឧស្សាហកម្ម14មុខ។

ស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាព

 • ការមើលថែទាំការមើលថែទាំរាងកាយជាដើម(ការជួយជាដើមនៅក្នុងការងូតទឹក បរិភោគអាហារ បន្ទោបង់ ស្របតាមស្ថានភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់) ហើយក្រៅពីនេះគឺការងារគាំពារជាប់មកជាមួយ(ការអនុវត្តកម្មវិធីកំសាន្ត ការជួយដល់ការហ្វឹកហាត់មុខងារជាដើម)
  (សំគាល់) ប្រភេទសេវាកម្មទៅដល់ផ្ទះមិនមែនជាកម្មវត្ថុឡើយ

 • ការសម្អាតអគារការសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងអគារ

ស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម

 • ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងឧបករណ៍ការចាក់ពុម្ពលោហៈ ការដំដែក ការសិតដែក ការច្នៃដោយម៉ាស៊ីន ការច្នៃដោយគាបលោហៈធាតុ ការងារបន្ទះដែករោងចក្រ ការក្រូមេ អាណូតកម្មអាលុយមីញ៉ូម ការងារសម្រេច ការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន ការថែទាំម៉ាស៊ីន ការលាបថ្នាំ ការផ្សារ

 • ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្មការចាក់ពុម្ពលោហៈ ការដំដែក ការសិតដែក ការច្នៃដោយម៉ាស៊ីន ការលាបថ្នាំ ការងារជាងដែក ការងារបន្ទះដែករោងចក្រ ការក្រូមេ ការងារសម្រេច ការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន ការថែទាំម៉ាស៊ីន ការងារវេចខ្ចប់លក្ខណៈឧស្សាហកម្ម ការផ្គុំឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ការផ្គុំឧបករណ៍អគ្គិសនី ការផលិតបន្ទះសៀគ្វីពុម្ព ការចាក់ពុម្ពប្លាស្ទិច ការច្នៃដោយគាបលោហៈធាតុ ការផ្សារ

 • ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មានការច្នៃដោយម៉ាស៊ីន ការច្នៃដោយគាបលោហៈធាតុ ការងារបន្ទះដែករោងចក្រ ការក្រូមេ ការងារសម្រេច ការថែទាំម៉ាស៊ីន ការផ្គុំឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ការផ្គុំឧបករណ៍អគ្គិសនី ការផលិតបន្ទះសៀគ្វីពុម្ព ការចាក់ពុម្ពប្លាស្ទិច ការលាបថ្នាំ ការផ្សារ ការងារវេចខ្ចប់លក្ខណៈឧស្សាហកម្ម

ស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូននិងទេសចរណ៍

 • ការងារសំណង់ការងារពុម្ព ការងារបូក ការងារបាញ់បេតុង ការងាររូងក្រោមដី ការងារម៉ាស៊ីនសំណង់ ការងារដី ការងារប្រក់ដំបូល ការងារទូរគមនាគមន៍ ការងារសរសៃដែក ការងារតសរសៃដែក ការងារសម្រេចផ្នែកខាងក្នុង/ការបិទផ្ទៃលើ ការសង់សំណង់បណ្តោះអាសន្ន សំណង់ឈើ ការងារតទុយោ ការងារដែកបន្ទះសម្រាប់សំណង់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព ការងារបាញ់អ៊ីសូឡង់កម្តៅUrethane ការងារសំណង់ក្នុងសមុទ្រ

 • ឧស្សាហកម្មផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវាការងារផ្សារ ការងារលាប ការងារជាងដែក ការងារសម្រេច ការច្នៃដោយម៉ាស៊ីន ការផ្គុំឧបករណ៍អគ្គិសនី

 • ការជួសជុលរថយន្តការងារថែទាំត្រួតពិនិត្យរថយន្តប្រចាំថ្ងៃ ការថែទាំត្រួតពិនិត្យទៀងទាត់តាមពេលកំណត់ ការថែទាំដោះគ្រឿងបង្គុំ

 • ការងារអាកាសចរណ៍ការងារលើដីនៅព្រលានយន្តហោះ(ការងារជំនួយការបើកបរលើដី ការងារចាត់ចែងអីវ៉ាន់អ្នកដំណើរនិងទំនិញជាដើម) ការងារថែទាំយន្តហោះ(ការងារថែទាំតួយន្តហោះនិងគ្រឿងបរិក្ខារជាដើម)

 • សេវាកម្មស្នាក់នៅផ្តល់សេវាកម្មស្នាក់នៅដូចជាការងារទទួលអតិថិជន ធ្វើផែនការនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បដិសណ្ឋារកិច្ច សេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានជាដើម

ស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ

 • កសិកម្មកសិកម្មផ្នែកដាំដុះទូទៅ(ការគ្រប់គ្រងការដាំដុះ ការប្រមូល ប្រគល់ទំនិញនិងបែងចែកកសិផលជាដើម) កសិកម្មផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វទូទៅ(ការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹម ការប្រមូល ប្រគល់ទំនិញនិងបែងចែកទំនិញជាដើម)

 • នេសាទនិងវារីវប្បកម្មនេសាទ(ការផលិតនិងជួសជុលឧបករណ៍នេសាទ ការស្វែងរកជលផល ការបញ្ជាឧបករណ៍នេសាទនិងម៉ាស៊ីននេសាទ ការប្រមូលជលផល ចំណាត់ការនិងការរក្សាទុកនៃជលផល ការរក្សាសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យជាដើម) ឧស្សាហកម្មវារីវប្បកម្ម(ការផលិត ជួសជុល គ្រប់គ្រងនៃបរិក្ខារវារីវប្បកម្ម ការគ្រប់គ្រងការបណ្តុះ ប្រមូលផលនិងចំណាត់ការនៃផលិតផលវារីវប្បកម្ម ការរក្សាសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យជាដើម)

 • ការផលិតអាហារនិងភេសជ្ជៈការផលិតអាហារនិងភេសជ្ជៈទូទៅ(ការផលិត ការកែច្នៃ នៃផលិតផលអាហារនិងភេសជ្ជៈ(លើកលែងគ្រឿងស្រវឹង) ការរក្សាសុវត្ថិភាពអនាម័យ)

 • ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋានការងារភោជនីយដ្ឋានទូទៅ(ការធ្វើម្ហូបឬភេសជ្ជៈ ការទទួលភ្ញៀវ ការគ្រប់គ្រងហាង)

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top