ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រដល់អ្នកដែលធ្វើការ

* "ពលករជំនាញ" មាន2ប្រភេទគឺ “កម្រិត1” និង “កម្រិត2” ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងពន្យល់អំពី “កម្រិត1” ដែលមនុស្សភាគច្រើនត្រូវលក្ខខណ្ឌ។

លក្ខណៈពិសេសធំមួយនៃពលករជំនាញគឺការមានប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រដ៏កក់ក្តៅពីភាគីជប៉ុន។ អ្នកដែលមកប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាពលករជំនាញ អាចធ្វើការដោយគ្មានការបារម្ភខណៈដែលទទួលបានជំនួយគាំទ្រដូចខាងក្រោមពីនិយោជក។
①មុនពេលមកប្រទេសជប៉ុន នឹងទទួលបានការណែនាំអំពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាភាសាដែលខ្លួនអាចយល់បាន។
②ពេលមកដល់ប្រទេសជប៉ុន នឹងត្រូវបានទៅទទួលនៅអាកាសយានដ្ឋាន ហើយពេលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នឹងត្រូវបានជូនដំណើរដល់អាកាសយានដ្ឋាន។
③ទទួលបានជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹង ការជួលផ្ទះ ការបើកគណនីធនាគារ ការទិញទូរស័ព្ទចល័តនិងបែបបទភ្ជាប់ទឹកភ្លើងហ្គាសនៅប្រទេសជប៉ុន។
④ដើម្បីរស់នៅប្រទេសជប៉ុន នឹងមានវគ្គណែនាំតម្រង់ទិសអំពីក្បួនច្បាប់និងសុវជីវធម៌ក្នុងសង្គមជប៉ុន របៀបប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ និងវិធីដោះស្រាយជាដើមក្នុងករណីកើតមានគ្រោះមហន្តរាយដូចជារញ្ជួយដីជាដើម។
⑤ទទួលបានជំនួយអំពីបែបបទនិងការបង្កើតឯកសារសម្រាប់ចុះបញ្ជីស្នាក់នៅនិងពន្ធជាដើមនៅសាលាក្រុងនៃកន្លែងដែលស្នាក់នៅ។
⑥ទទួលបានជំនួយដើម្បីសិក្សាភាសាជប៉ុនបន្ថែមទៀត។
⑦ប្រសិនបើជួបបញ្ហា នឹងអាចពិគ្រោះយោបល់និងទទួលដំបូន្មានជាភាសាកំណើតឬភាសាអង់គ្លេស។
⑧ឱកាសជួបទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិជប៉ុនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យឆាប់បន្សាំខ្លួននឹងសង្គមជប៉ុនបានឆាប់រហ័ស។
⑨ករណីត្រូវឈប់ពីការងារដោយសារមូលហេតុពីភាគីក្រុមហ៊ុន នឹងទទួលបានជំនួយស្វែងរកកន្លែងការងារថ្មី។
⑩មានការប្រជុំជាទៀងទាត់ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយអ្នកដឹកនាំទទួលបន្ទុកផ្តល់ជំនួយគាំទ្រដល់ពលករជំនាញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

អំពីស្ថាប័នទទួលយក

1 ស្តង់ដារសម្រាប់ស្ថាប័នទទួលយក ទទួលយកជនបរទេស

 1. កិច្ចសន្យាការងារដែលចុះជាមួយជនបរទេសគឺសមស្រប
 2. ស្ថាប័នសាមីមានលក្ខណៈសមស្រប(ឧទាហរណ៍៖ គ្មានការល្មើសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ច្បាប់ការងារក្នុងរង្វង់5ឆ្នាំចុងក្រោយ)
 3. មានប្រព័ន្ធគាំទ្រដល់ជនបរទេស (ឧទាហរណ៍៖អាចគាំទ្រដោយប្រើភាសាដែលជនបរទេសអាចយល់បាន)
 4. ផែនការគាំទ្រជនបរទេសគឺសមស្រប(ឧទាហរណ៍៖រួមបញ្ចូលការណែនាំអំពីការរស់នៅជាដើម)

2 កាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នទទួលយក

 1. អនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលបានចុះជាមួយជនបរទេសដោយខ្ជាប់ខ្ជួន(ឧទាហរណ៍៖បង់ប្រាក់ឈ្នួលបានត្រឹមត្រូវ)
 2. អនុវត្តការគាំទ្រជនបរទេសឲ្យបានសមស្រប
  ចំពោះការគាំទ្រ អាចពឹងពាក់ស្ថាប័នគាំទ្រដែលចុះបញ្ជីក៏បាន។
   បើពឹងពាក់ទាំងស្រុង នោះក៏បំពេញលក្ខខណ្ឌចំណុច1លេខ③ដែរ
 3. ជូនដំណឹងគ្រប់ប្រភេទទៅទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍

(សំគាល់) បើខកខានមិនបានអនុវត្ត①ដល់③ នោះមិនត្រឹមតែលែងអាចទទួលយកជនបរទេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចនឹងទទួលការណែនាំ បទបញ្ជាកែលម្អជាដើមពីទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរ។

អំពីស្ថាប័នគាំទ្រដែលចុះបញ្ជី

1 ស្តង់ដារដើម្បីទទួលបានការចុះបញ្ជី

 1. ស្ថាប័នសាមីមានលក្ខណៈសមស្រប(ឧទាហរណ៍៖ គ្មានការល្មើសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ច្បាប់ការងារក្នុងរង្វង់5ឆ្នាំចុងក្រោយ)
 2. មានប្រព័ន្ធគាំទ្រដល់ជនបរទេស (ឧទាហរណ៍៖អាចគាំទ្រដោយប្រើភាសាដែលជនបរទេសអាចយល់បាន)

2 កាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នគាំទ្រដែលចុះបញ្ជី

 1. អនុវត្តការគាំទ្រជនបរទេសឲ្យបានសមស្រប
 2. ជូនដំណឹងគ្រប់ប្រភេទទៅទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍

(សំគាល់) បើខកខានមិនបានអនុវត្ត①ដល់② នោះអាចនឹងត្រូវបានលុបចោលការចុះបញ្ជី។

ទំនាក់ទំនងរវាងទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍ ស្ថាប័នគាំទ្រដែលចុះបញ្ជី ស្ថាប័នទទួលយក និងជនបរទេសមានដូចខាងក្រោម។
ស្ថាប័នទទួលយកចុះកិច្ចសន្យាការងារជាមួយជនបរទេសហើយគាំទ្រពួកគេ។
បន្ថែមពីនេះ ស្ថាប័នទទួលយកអាចពឹងពាក់ឲ្យស្ថាប័នគាំទ្រដែលចុះបញ្ជី គាំទ្រដល់ជនបរទេស។
ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍ នឹងធ្វើការចុះបញ្ជី លុបចោលការចុះបញ្ជីនៃស្ថាប័នគាំទ្រដែលចុះបញ្ជី ។ ស្ថាប័នគាំទ្រដែលចុះបញ្ជី នឹងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ជនបរទេស។
ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍ នឹងត្រួតពិនិត្យដល់ទីតាំង និងផ្តល់បទបញ្ជាកែលម្អទៅកាន់ស្ថាប័នទទួលយក។

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top