បែបបទរហូតដល់ធ្វើការនៅជប៉ុនជាពលករជំនាញ

* "ពលករជំនាញ" មាន2ប្រភេទគឺ “កម្រិត1” និង “កម្រិត2” ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងពន្យល់អំពី “កម្រិត1” ដែលមនុស្សភាគច្រើនត្រូវលក្ខខណ្ឌ។

លំដាប់លំដោយទូទៅ

លំដាប់លំដោយទូទៅនៃបែបបទរហូតដល់ធ្វើការនៅជប៉ុនជាពលករជំនាញគឺមានដូចបន្តបន្ទាប់នេះ។ យ៉ាងណាមិញ បែបបទគឺខុសគ្នាទៅតាមប្រទេស ហើយក៏មានប្រទេសដែលមានបែបបទនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដោយប្លែកពីគេផងដែរ ហេតុនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្ន(ព័ត៌មានលម្អិត សូមសាកសួរទៅកាន់ស្ថានទូតជប៉ុន ឬអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនពលករទៅបរទេសនៅឯប្រទេសរបស់អ្នក)។

នៅប្រទេសជប៉ុន

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន ស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុន
អាសយ​ដ្ឋាន 〒107-0052 8-6-9 អាកាសាកា មិណាតុឃុ រាជធានីតូក្យូ
លេខទូរសព្ទ 03-5412-8521
080-3459-7889
លេខទូរសារ 03-5412-8526
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល camemb.jpn@mfaic.gov.kh
rithy_bbajp@yahoo.com
ភាសាអាចប្រើបាន ជប៉ុន អង់គ្លេស ខ្មែរ

នៅប្រទេសកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
(The Ministry of Labour and Vocational Training of the Kingdom of Cambodia)
អាសយ​ដ្ឋាន អគារលេខ 3 មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់
ទឹកល្អក់ទី1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរសព្ទ +855-23880474
+855-78449959
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល sopheakhoung@yahoo.com
ភាសាអាចប្រើបាន អង់គ្លេស ខ្មែរ
ដំបូង តម្រូវការសម្រាប់ជនជាតិបរទេសមានដូចខាងក្រោម។
មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើង
បានជាប់ការប្រឡងជំនាញនិងការប្រឡងភាសាជប៉ុន(ត្រូវបានលើកលែងចំពោះជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត2ដោយលទ្ធផលល្អ)
មិនបានស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនសរុបចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងដោយលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅពលករជំនាញកម្រិត1
មិនត្រូវបានទាមទារប្រាក់ធានា ឬមិនបានចុះកិច្ចសន្យាដែលកំណត់អំពីប្រាក់សំណងល្មើសកិច្ចសន្យា
ករណីមានចំណាយដែលខ្លួនត្រូវទទួលបន្ទុក គឺបានយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីខ្លឹមសារនោះ
ជនបរទេសដែលគ្រោងនឹងចូលប្រទេសជប៉ុនថ្មីថ្មោងក្រោយជាប់ការប្រឡង(ជំនាញនិងភាសាជប៉ុន)នៅបរទេស ជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត2ដោយលទ្ធផលល្អ ការប្រឡង(ជំនាញនិងភាសាជប៉ុន)ត្រូវបានលើកលែង ហើយដាក់ពាក្យផ្ទាល់ចំពោះការប្រកាសជ្រើសរើស ឬណែនាំការងារដោយក្រុមហ៊ុនណែនាំការងារឯកជន ហើយបន្ទាប់មកចុះកិច្ចសន្យាការងារជាមួយស្ថាប័នទទួលយក។ 
បន្ទាប់ពីនោះប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំដើម្បីបានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ (ស្នើសុំជំនួសដោយបុគ្គលិកជាដើមនៃស្ថាប័នទទួលយក) ការិយាល័យសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍តាមតំបន់នឹងផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅទៅស្ថាប័នទទួលយក។
បន្ទាប់មក ដាក់លិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅដែលត្រូវបានផ្ញើពីស្ថាប័នទទួលយកជាដើម ទៅស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលនៅបរទេសដើម្បីស្នើសុំទិដ្ឋាការ។
បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យ បានទិដ្ឋាការ ចូលប្រទេសជប៉ុន ចាប់ផ្តើមការងារនៅស្ថាប័នទទួល
យក។
ដំបូង តម្រូវការសម្រាប់ជនជាតិបរទេសមានដូចខាងក្រោម។
មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើង
បានជាប់ការប្រឡងជំនាញនិងការប្រឡងភាសាជប៉ុន(ត្រូវបានលើកលែងចំពោះជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត2ដោយលទ្ធផលល្អ)
មិនបានស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនសរុបចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងដោយលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅពលករជំនាញកម្រិត1
មិនត្រូវបានទាមទារប្រាក់ធានា ឬមិនបានចុះកិច្ចសន្យាដែលកំណត់អំពីប្រាក់សំណងល្មើសកិច្ចសន្យា
ករណីមានចំណាយដែលខ្លួនត្រូវទទួលបន្ទុក គឺបានយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីខ្លឹមសារនោះ
ជនបរទេសដែលគ្រោងនឹងចូលប្រទេសជប៉ុនថ្មីថ្មោងក្រោយជាប់ការប្រឡង(ជំនាញនិងភាសាជប៉ុន)នៅបរទេស ជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត2ដោយលទ្ធផលល្អ ការប្រឡង(ជំនាញនិងភាសាជប៉ុន)ត្រូវបានលើកលែង ហើយដាក់ពាក្យផ្ទាល់ចំពោះការប្រកាសជ្រើសរើស ឬណែនាំការងារដោយក្រុមហ៊ុនណែនាំការងារឯកជន ហើយបន្ទាប់មកចុះកិច្ចសន្យាការងារជាមួយស្ថាប័នទទួលយក។ 
បន្ទាប់ពីនោះប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំដើម្បីបានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ (ស្នើសុំជំនួសដោយបុគ្គលិកជាដើមនៃស្ថាប័នទទួលយក) ការិយាល័យសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍តាមតំបន់នឹងផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅទៅស្ថាប័នទទួលយក។
បន្ទាប់មក ដាក់លិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅដែលត្រូវបានផ្ញើពីស្ថាប័នទទួលយកជាដើម ទៅស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលនៅបរទេសដើម្បីស្នើសុំទិដ្ឋាការ។
បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យ បានទិដ្ឋាការ ចូលប្រទេសជប៉ុន ចាប់ផ្តើមការងារនៅស្ថាប័នទទួល
យក។
 • ※1ការប្រឡងដែលត្រូវនឹងប្រភេទការងារនៃវិស័យឧស្សាហកម្មជាក់លាក់
 • ※2・ការប្រឡងមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុននៃមូលនិធិជប៉ុន(មូលនិធិជប៉ុន) ឬ ・ការប្រឡងសមត្ថភាពជំនាញភាសាជប៉ុន(កម្រិតN4ឡើង) (មូលនិធិជប៉ុន・សមាគមគាំទ្រការអប់រំអន្តរជាតិជប៉ុន) ជាដើម
 • ※3○មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើង
  ○បានជាប់ការប្រឡងជំនាញនិងការប្រឡងភាសាជប៉ុន(ត្រូវបានលើកលែងចំពោះជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត2ដោយលទ្ធផលល្អ)
  ○មិនបានស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនសរុបចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងដោយលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅពលករជំនាញកម្រិត1
  ○មិនត្រូវបានទាមទារប្រាក់ធានា ឬមិនបានចុះកិច្ចសន្យាដែលកំណត់អំពីប្រាក់សំណងល្មើសកិច្ចសន្យា
  ○ករណីមានចំណាយដែលខ្លួនត្រូវទទួលបន្ទុក គឺបានយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីខ្លឹមសារនោះ
  ជាដើម
 • ※4○ទទួលការណែនាំអំពីការរស់នៅដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នទទួលយកជាដើម
  ○ចុះបញ្ជីស្នាក់នៅ នៅរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដែលខ្លួនស្នាក់នៅ
  ○បើកគណនីធនាគារសម្រាប់ទទួលប្រាក់ខែ
  ○រកឲ្យបានកន្លែងស្នាក់នៅ
  ជាដើម

អំពីការប្រឡង

①ការប្រឡងដើម្បីបញ្ជាក់សមត្ថភាពភាសាជប៉ុន

ដើម្បីទទួលបានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅជា “ពលករជំនាញ” ចាំបាច់ត្រូវជាប់ការប្រឡង “ការប្រឡងមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុន (JFT-Basic)” ឬ “ការប្រឡងសមត្ថភាពជំនាញភាសាជប៉ុន (JLPT)” កម្រិតN4 ដែលការប្រឡងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសនីមួយៗ។

* ចំពោះ "ការមើលថែទាំ" បន្ថែមពីនេះចាំបាច់ត្រូវជាប់ "ការប្រឡងវាយតម្លៃភាសាជប៉ុនសម្រាប់ការមើលថែទាំ" ដែរ។

②ការប្រឡងជំនាញ

ដើម្បីទទួលបានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ “ពលករជំនាញ” ចាំបាច់ត្រូវជាប់ “ការប្រឡងជំនាញ” តាមវិស័យឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសនីមួយៗ។

ការណែនាំអំពីសិស្សច្បងដែលធ្វើការនៅជប៉ុន

នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ
* យើងគ្រោងរៀបរាប់ព័ត៌មានអំពីសិស្សច្បងដែលកំពុងជោគជ័យនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាពលករជំនាញ។

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top