ប្រទេសជប៉ុនកំពុងស្វែងរកពលករជំនាញ

ប្រទេសជប៉ុនកំពុងស្វែងរកពលករជំនាញ

តើអ្នកចង់អភិវឌ្ឍទេពកោសល្យរបស់អ្នកនៅប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេ?
កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019 ប្រទេសជប៉ុនបានបង្កើតលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅថ្មី "ពលករជំនាញ" ដើម្បីទទួលយកធនធានមនុស្សជាជនបរទេសចូលបម្រើការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មមួយចំនួនក្នុងនាមជាកម្លាំងពលកម្មដែលអាចចូលធ្វើការភ្លាមដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាល។ នៅលើទំព័រនេះ យើងនឹងណែនាំព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកដែលចង់ជោគជ័យនៅប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើប្រាស់ឯកទេសនិងជំនាញដែលបានបណ្តុះកន្លងមក។

Blossom! in Japan.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top